czwartek, 04 maj 2017 11:14

1. przetarg - Czachówki - 4.05.2017

Napisane przez

GM.6840.1.2016
Nowe Miasto Lubawskie, 05 lipca 2017 r.

INFORMACJA

Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim informuje o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Powiatu Nowomiejskiego, położonej w miejscowości Czachówki, oznaczonej ewidencyjnie nr 53/1, KW EL1N/00026329/2. Pow. działki 3,9400 ha, pow. użytkowa budynku szkoły – pałacu 929,62 m² oraz pow. sali gimnastycznej 537,50 m2. Cena wywoławcza 1 633 982,00 zł, po zastosowaniu bonifikaty 1 284 224,00 zł.  W dniu 05 lipca 2017 r. wyznaczonym na dzień składania pisemnych ofert nie wpłynęła ani jedna oferta do Starostwa Powiatowego w Nowym Mieście Lubawskim, wobec czego na podst. art. 40 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym.
_________________________________________


Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147) OGŁASZA PIERWSZY PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

1
Oznaczenie nieruchomości wg KW oraz katastru nieruchomości
KW EL1N/00026329/2
Działka nr 53/1 obręb 3 Czachówki, gmina Biskupiec, powiat nowomiejski, województwo warmińsko - mazurskie
2
Powierzchnia nieruchomości
3,9400 ha
3
Przeznaczenie i sposób zagospodarowania nieruchomości
Nieruchomość nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Biskupiec i nie ma obowiązku sporządzenia takiego planu, działka nr 53/1 położona jest w obszarze stabilizacji i gospodarki rolnej
5
Informacja o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu
Tablica ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, BIP – www.bip.powiat-nowomiejski.pl, Gazeta Nowomiejska, otoprzetargi.pl Monitor Samorządowy
6
Dane teleadresowe
Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Sekretariat: tel. 56 472 42 20, fax 56 472 42 22;
Wydział Inwestycji, Mienia i Spraw Gospodarczych:
 tel. 56 472 42 10, 56 472 42 12
 
1. Opis nieruchomości
Nieruchomość zabudowana zespołem  pałacowo – parkowym obejmującym:
1) park przylegający z jednej strony do rzeki Osy,
2) pałac z połowy XIX wieku o pow. użytkowej 929,62 m2,
3) budynek sali gimnastycznej z 2003 r. o pow. użytkowej 537,50 m2,
4) infrastrukturę techniczną: sieć elektryczna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna.
Cały zespół pałacowo – parkowy w Czachówkach został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/700/1-7 zgodnie z decyzją nr WO/-PSOZ/DKI-IA-15/455/97  z 21 listopada 1997 r. Znajdujący się na działce pałac został wpisany do rejestru zabytków pod nr rejestru A/568 odrębną decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu z dnia 29 września 1987 r.
2. Cena wywoławcza nieruchomości: 1 633 982,00  złotych
Cena uzyskana w przetargu, w części dotyczącej pałacu wpisanego do rejestru zabytków stanowiącej proporcjonalnie 42,81 % ceny nieruchomości, zostanie obniżona o 50%.
Sprzedaż niniejszej nieruchomości  zwolniona jest od podatku VAT  na podstawie art. 43  ust. 1
pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.).
Cena wywoławcza po zastosowaniu bonifikaty wynosi 1 284 224,00 złotych.
3. Obciążenia i zobowiązania na nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań.
4. Termin i miejsce składania pisemnych ofert:
1) oferty należy składać w terminie do dnia 05 lipca 2017 r. do godz. 11:00
2) ofertę w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Czachówkach”  należy przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) lub za pośrednictwem posłańca lub złożyć osobiście w Starostwie Powiatowym, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 16 (sekretariat Starosty Nowomiejskiego)
5. Termin i miejsce, w którym można zapoznać się z warunkami przetargu: z warunkami przetargu można zapoznać się w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. do godz. 14:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Mieście Lubawskim przy ul. Rynek 1, pokój nr 24.
6. Termin i miejsce części jawnej przetargu.
1) część jawna przetargu odbędzie się w dniu  07 lipca 2017 r. godz. 11:00
2) miejsce: Starostwo Powiatowe, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie, pokój nr 15
7. Wadium wynoszące 5% ceny wywoławczej  w wysokości 81 699,10 złotych winno być wniesione w formie pieniądza – wpłacone przelewem na rachunek w  PKO BP S.A. O/Nowe Miasto Lubawskie Nr 81 1020 3583 0000 3102 0051 0859 nie później niż do dnia  28 czerwca 2017 r. przy czym za termin  wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku organizatora przetargu. Wadium wpłacone przez oferenta, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości.
8. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest do zawarcia umowy sprzedaży w terminie i miejscu określonym przez organizatora przetargu. Jeżeli ustalony w przetargu nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie będzie podlegało zwrotowi.
9. Zastrzeżenie: Zarząd Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.


Czytany 903 razy
Więcej w tej kategorii: 2. przetarg - Czachówki - 31.08.2017 »